Ruch Apostolstwa Młodzieży

Kim jesteśmy?

 1. Historia Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży powstał w Duszpasterstwie Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej w 1973 roku z inicjatywy ówczesnego ordynariusza Ks. Kard. Karola Wojtyły i zwany był Grupami Apostolskimi. Inspiracją dla Ruchu była nauka Soboru Watykańskiego II. Ukształtował się on w ramach Synodu Duszpasterskiego Archidiecezji Krakowskiej w latach 1972 – 1979. Ruch jest otwarty na szerokie kręgi młodzieży szkolnej i pracującej oraz na grupy elitarne. Jest wspólnotą katolików świeckich, przygotowującą do apostolstwa oraz dającą im oparcie w podjętych działaniach.

Na teren Archidiecezji Przemyskiej Ruch został przeniesiony dzięki staraniom Ks. Franciszka Rząsy w 1984 roku, który pełnił funkcję Diecezjalnego Duszpasterza i Moderatora Ruchu. W tym czasie powstało roczne Studium Animatora w Jarosławiu (Diecezjalny Dom Rekolekcyjny u Sióstr Niepokalanek), przygotowujące młodzież do posługi animatora w pracy w grupach parafialnych i w czasie tygodniowych rekolekcji formacyjnych podczas wakacji. Po przejęciu Domu Rekolekcyjnego przez Siostry Niepokalanki Studium odbywało się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sługi Bożej Anny Jenke w Jarosławiu w latach 1994 – 1996, a następnie zostało przeniesione do Przemyśla (Dom Rekolekcyjny przy kościele Świętej Trójcy). W 1994 roku moderatorem Ruchu został mianowany ks. Jan Mazurek.

W okresie działalności Ruchu prowadzono szereg inicjatyw w Archidiecezji (pielgrzymki, konkursy, spotkania, zjazdy formacyjne, czuwania modlitewne…), prowadzono pracę formacyjną w parafiach oraz tygodniowe rekolekcje formacyjne dla dzieci i młodzieży. Odbywały się one m. in. w Ustrzykach Górnych, Dąbrówce k. Ulanowa (obecnie diecezja sandomierska), w Ustrzykach Dolnych, Julinie, Myczkowie n. Soliną, Jarosławiu, Giedlarowej, Kolonii Polskiej i obecnie w Wybrzeżu k. Dubiecka. Staraniem Ruchu powstał Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II w Ustrzykach Górnych, który wg statutu jest przeznaczony głównie dla młodzieży z RAM-u, staraniem Ruchu wykończono również dom parafialny w Myczkowie oraz dom „CARITAS” w Kolonii Polskiej. Przez cały czas Ruch współpracował ze Zgromadzeniem Sług Jezusa, siostry Jadwiga Majewska, Ewa Potoczna i Jana Szpiech pełniły rolę moderatorek, w latach 1999-2003, moderatorką RAM-u była p. Teresa Lorenz. 4 grudnia 2003 roku Ruch Apostolstwa Młodzieży Archidecezji Przemyskiej został podniesiony do rangi Stowarzyszenia. Moderatorem Stowarzyszenia został ks. Jan Mazurek, a zastępcą moderatora ks. Mariusz Ryba.

 1. Podstawy teologiczne Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjął za swą podstawę naukę Soboru Watykańskiego II o Kościele jako Ludzie Bożym. W świetle tej nauki wszyscy członkowie Kościoła powołani są do świętości i do uświęcenia świata, a Bóg, który używa Kościoła jako narzędzia zbawienia i posyła go do świata, by słowem i czynem ukazywał orędzie ewangeliczne i przepajał doczesność duchem nadprzyrodzonym , powołuje do udziału w jego misji każdego ochrzczonego i bierzmowanego. Głosząc te prawdy Sobór przywrócił świeckim prawo do aktywnego udziału w posłannictwie Kościoła, zarówno w wymiarze wspólnotowym, horyzontalnym, wertykalnym, sakralnym i przypomniał o ich współodpowiedzialności za ewangelizację.

Terenem działalności świeckich katolików jest cały świat ze wszystkimi jego strukturami. Można wyróżnić tu trzy kręgi: najszerszy – obejmujący te dziedziny, w których świeccy działając zgodnie z zasadami wiary uobecniają Kościół, lecz nie występują jako jego oficjalni przedstawiciele. Węższy krąg stanowią struktury społeczne podlegające bezpośrednio wpływowi środowisk katolickich, same stanowiące narzędzie oddziaływania religijnego. W najwęższym kręgu znajdują się struktury kościelne, w których katolicy podejmują różne działania na rzecz konkretnej wspólnoty wierzących. Katolicy świeccy powinni być aktywni w każdym z tych trzech kręgów. Dzięki Soborowi Kościół uświadomił sobie, że wypełni powierzoną mu misję wtedy, gdy będą w niej uczestniczyć świeccy. Dlatego obowiązkiem wspólnoty wierzących jest dopomożenie każdemu w rozpoznawaniu i realizowaniu jego indywidualnego powołania.

 1. Podstawy duszpasterskie Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Polem pracy apostolskiej świeckich jest zgodnie z nauczaniem Soboru wspólnota kościelna, rodzinna, parafialna, sprawy narodowe i międzynarodowe (DA 9). Do świeckich należy zadanie kształtowania w duchu chrześcijańskim sposobu myślenia i obyczajów oraz ustroju społecznego (DA 13). To odpowiedzialne i niezwykle trudne zadanie wymaga wszechstronnego przygotowania (DA 28-32). Zatem świeccy potrzebują – podobnie jak kapłani – formacji duchowej i intelektualnej oraz wdrożenia w praktyczne działania apostolskie. Ruch Apostolstwa Młodzieży pragnie zaspokoić tę potrzebę Kościoła. Czyni to opierając się na katolickiej nauce społecznej.

 1. Cel Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Stowarzyszenie zmierza do przygotowania młodzieży do świadomego i dojrzałego życia wiarą, zarówno osobistego jak i wspólnotowego. Dąży do:

a) doprowadzenia młodzieży do takiej dojrzałości osobowej, chrześcijańskiej i patriotycznej, który uczyni ją gotową dawać odważnie świadectwo Chrystusowi w konkretnej rzeczywistej współczesnej Polsce.

b) Przygotowania religijnego i społecznego młodzieży do życia w rodzinach i innych grupach społecznych oraz do angażowania się w struktury państwowe i samorządowe, by przepajać je duchem Ewangelii.

 1. Formacja w Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Zasadniczym celem procesu formacji w Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest przygotowanie młodych do udziału w trzech funkcjach Jezusa Chrystusa: kapłańskiej, prorockiej i królewskiej zarówno w życiu rodzinnym, jak i sąsiedzkim, zawodowym, politycznym, itp. Dokonuje się to poprzez:

a) pogłębienie osobistego życia wewnętrznego i osobistej więzi z Bogiem,

b) poszerzenie wiedzy religijnej,

c) pobudzenie świadomości odpowiedzialności apostolskiej i nauczenie się metod apostołowania,

d) wdrożenie w umiejętność pełnienia uczynków miłości bliźniego.

 W Stowarzyszeniu prowadzi się:


a) formację podstawową, którą objęta jest młodzież formująca się w parafiach szczególnie w grupach RAM,


b) formację intensywną – podczas Studium Animatora RAM,


c) formację permanentną, w której biorą udział wszyscy animatorzy RAM, zaangażowani w pracę formacyjną z młodzieżą i pełniący samodzielne zadania apostolskie w różnych strukturach życia kościelnego, społecznego i politycznego. W procesie formacji kładzie się nacisk na kultywowanie tradycyjnych form polskiej religijności, takich jak modlitwa w rodzinie, pielgrzymki, nabożeństwa…


Każdy uczestnik Stowarzyszenia jest zobowiązany do:

 1. systematycznej pracy wewnętrznej nad kształtowaniem swojego charakteru,
 2. wypełniania praktyk religijnych obowiązujących każdego katolika,
 3. aktywnego udziału w życiu Kościoła lokalnego,
 4. apostołowania w swoich środowiskach przebywania,
 5. należenia do parafialnych grup apostolskich lub do włączenia się w różne społeczne struktury organizacyjne.
 1. Metody formacji


a) Okresowe dni skupienia kapłanów, alumnów, sióstr zakonnych, katechetów i osób świeckich – moderatorów Stowarzyszenia.

b) Prowadzenie Studium Animatora (jeden rok), przygotowującego animatorów i moderatorów do pracy w parafiach i w czasie rekolekcji wakacyjnych.

c) Organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla młodzieży:

– 1 stopień „Wtajemniczenie”
– 2 stopień „Ubogacenie”
– 3 stopień „Dojrzałość”
– 4 stopień „Doskonałość”


d) Organizowanie tygodniowych rekolekcji wakacyjnych dla chłopców (Mały Apostoł I i II°) oraz dla dziewczynek (Dziewczęca Służba Maryjna I, i II°).

e) Poznawanie i propagowanie dobrej książki i prasy katolickiej.

f) Organizowanie trzydniowych rekolekcji podczas ferii zimowych.

g) Organizowanie pielgrzymek.

h) Organizowanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty członków Stowarzyszenia (zawsze pierwsza sobota września).

i) Regularne (cotygodniowe) spotkania członków grup apostolskich w parafiach.

j) Prowadzenie działalności: liturgicznej, charytatywnej, kulturalnej, itp.

k) Aktywne włączanie się w inicjatywy duszpasterskie Archidiecezji.

l) Współpraca młodych z Akcją Katolicką z Ruchami i Stowarzyszeniami Katolickimi oraz stowarzyszeniami świeckimi.

 1. Duchowość Ruchu Apostolstwa Młodzieży

Ruch Apostolstwa Młodzieży przyjmuje za swoją duchowość wszystkie zdrowe przejawy religijności zawarte w tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce, nadaje im silny rys apostolski. Kładzie akcent na rozwijanie powołania apostolskiego, otrzymanego przy chrzcie świętym i wypełnianie wynikających z niego obowiązków (pełny udział w życiu Kościoła lokalnego – liturgia, apostolstwo, włączenie się w jego struktury).

Przygotowaniem do wstąpienia do Ruchu Apostolstwa Młodzieży jest formacja chłopców (Grupy Ministranckie) oraz dziewcząt (Dziewczęca Służba Maryjna), natomiast kontynuacją włączenie w Stowarzyszenia Katolickie, Akcję Katolicką lub Apostolskie Kręgi Rodzin.

 1. Informacje dodatkowe


a) Patronami Ruchu Apostolstwa Młodzieży są:

Bł. Piotr Jerzy Frassati i Sł. Boża Anna Jenke.


b) Święto patronalne Stowarzyszenia obchodzone jest i doroczny Dzień Wspólnoty RAM-u z udziałem Księdza Arcybiskupa połączony z uroczystością błogosławieństwa nowych animatorów obchodzony jest w pierwszą sobotę września

c)    Hymnem Stowarzyszenia jest pieśń – „Serce wielkie nam daj

d)  RAM korzysta z ośrodków do prowadzenia rekolekcji wakacyjnych: Ustrzyki Górne – Dom Rekolekcyjny im. Jana Pawła II, Wybrzeże k/Dubiecka – Dom Rekolekcyjny „NADZIEJA”


e)   Biuro Ruchu Apostolstwa Młodzieży znajduje się przy parafii pw. Świętej Trójcy w Przemyślu, ul. Plac Konstytucji 3 Maja 8, tel: (0-16) 6770096,

e-mail: ram@przemysl.opoka.org.pl


f)   Młodzież z RAM-u posiada swój emblemat: krzyż umieszczony na globie ziemi, na którym widnieją znaki wyrażające charyzmat apostolstwa; animatorzy noszą krzyż z napisem „apostolos”.


g)  Warunkami koniecznymi do przyjęcia na roczne Studium Animatora Ruchu Apostolstwa Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej są:

1) głęboka motywacja i chęć wstąpienia do RAM,
2) przyjęcie sakramentu bierzmowania,
3) pozytywna opinia księdza proboszcza,
4) ukończenie 16 roku życia

h) Warunkiem przyjęcia na członka zwyczajnego Stowarzyszenia jest:

1) roczna przynależność do RAM w charakterze członka wspierającego,
2) ukończenie rocznej formacji podczas Studium Animatora RAM,
3) przyjęcie błogosławieństwa od Biskupa oraz krzyża animatorskiego,
4) złożenie podania do Diakonii wraz z opinią osoby przygotowującej,
5) podpisanie deklaracji przystąpienia do RAM.

Chrzest
Spowiedź
I Komunia
Msza Święta
Bierzmowanie
Małżeństwo
Namaszczenie
Pogrzeb